UTAZÁSI SZERZŐDÉS

CSAMBORGO ADVENTURES LTD

71-75, Shelton Street, London, Greater London,

WC2H 9JQ, UNITED KINGDOM

Cégjegyzékszám: 11751803

Telefonszám: +36209642996

Honlap: http://www.csamborgoturak.hu

A CSAMBORGO ADVENTURES LTD. (továbbiakban mint Utazásszervező) és megrendelői (a továbbiakban Utas) között:

Általános feltételek

Az alábbi általános szerződési feltételek a CSAMBORGO ADVENTURES LTD. által szervezett csoportos utazásokra érvényesek. Az utazási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

  1. Az utazási szerződés tárgya

A CSAMBORGO ADVENTURES LTD. és az Utas közötti jogviszony az utazási szerződés megkötésével jön létre. Az utazási szerződés alapján a CSAMBORGO ADVENTURES LTD. az Utas által kiválasztott túra (utazás) szerint meghatározható személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatásból álló utazási szolgáltatásokat nyújt, amelynek fejében az Utas díjat fizet.

Az utazás ára egyrészt a Részvételi díj ellenértékéből, másrészt az abba nem foglalt, külön felszámításra kerülő további költségekből és díjtételekből (pl. belépődíjak, borravalók, vízumdíjak, egyéb fakultatív programok díjai stb.) áll.

  1. Az utazási szerződés megkötése

Az Utas és az Utazásszervező között az utazási szerződés az alábbiak szerint jön létre: Az Utas kitölti a személyes adataival a CSAMBORGO ADVENTURES LTD. honlapján a Jelentkezési lapot. Az utazásra jelentkezni kizárólag interneten, a www.csamborgoturak.hu honlapon keresztül lehet. Bármilyen egyéb módon (telefonon, szóban, közösségi oldalakon stb.) jelentkezést a CSAMBORGO ADVENTURES LTD. nem fogad el.

A Jelentkezési lapon az Utas által feltüntetett adatok valódiságáért és helyességéért az Utas felel, az Utazásszervező az így megadott adatokkal teszi meg a szükséges foglalásokat. Az Utas által hibásan megadott adatok miatt bekövetkező esetleges joghátrányokért a CSAMBORGO ADVENTURES LTD. nem vállal felelősséget.

A CSAMBORGO ADVENTURES LTD. fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos esetekben indoklás nélkül elálljon a szerződés megkötésétől.

Amennyiben az Utazásszervező részéről fennáll a szerződéskötési szándék, a CSAMBORGO ADVENTURES LTD. regisztrálja az Utas jelentkezését és elekronikusan elküldi az Utazási szerződést és Utazási tudnivalókat, amely tartalmazza a Részvételi díj megfizetéséhez szükséges adatokat, határidőket és az utazás sajátosságait tartalmazó részletes információkat.

A jelentkezés akkor válik érvényessé, ha az Utas az Utazásszervező által megállapított előleget a CSAMBORGO ADVENTURES LTD számára eljuttatja (banki átutalás, internetes átutalás, személyes befizetés).

  1. Fizetési feltételek

Az utazás ára minden esetben azokat, és csak azokat a költségeket és a CSAMBORGO ADVENTURES LTD. által nyújtandó utazási szolgáltatások árát és a szervezési díjat tartalmazza, amik a honlapon az adott túrára vonatkozó „Az utazás ára tartalmazza” címszó mögött olvashatók.

A CSAMBORGO ADVENTURES LTD. a Részvételi díjban nem szereplő, külön felszámításra kerülő pontja szerinti) díjak összegét a honlapon, az utazás oldalán a részletes tájékoztató részeként megjelöli.

A fizetendő teljes Részvételi díj, a Díjelőleg és Hátralék mértékét a CSAMBORGO ADVENTURES LTD. a honlapján közli.

Az Utas köteles részvételi díj teljes összegét a CSAMBORGO ADVENTURES LTD. felhívására az indulás előtt 60 nappal befizetni.

Az utazás ára az éppen aktuális devizaárfolyam és/vagy helyi infláció miatt változhat. Erről az Utazásszervező legkésőbb 10 nappal az utazás megkezdése előtt köteles e-mailben az Utast értesíteni.

  1. Elállási feltételek

Az Utas az utazás megkezdése előtt az Utazási szerződéstől általános elállási joga alapján írásban, a CSAMBORGO ADVENTURES LTD. részére elektronikus úton megküldött nyilatkozattal bármikor elállhat (az utazás Utas általi lemondása). Az elállás a közléssel hatályosul.

Utas az előleg befizetése után csak az előleg 100%-ának elvesztése mellett állhat el az utazástól. Az előleg mértékének meghatározása az Utazásszervező feladata, és utazásonként és túránként eltérő lehet.

Az Utas elállhat az utazási szerződéstől, ha az utazási szerződés lényeges feltételét az utazásszervező az indulás előtt rajta kívülálló okból kívánja jelentős mértékben módosítani vagy a „Részvételi díjat“ kívánja jelentős mértékben emelni.

Amennyiben az Utas elállására ezen okok valamelyike alapján kerül sor, a CSAMBORGO ADVENTURES LTD. a teljes megfizetett díjat visszatéríti az Utas részére. Az Utazásszervezőt kártérítési és kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

A CSAMBORGO ADVENTURES LTD. az Utazási tudnivalókban tünteti fel az utazás megszervezéséhez szükséges legalacsonyabb résztvevőszámot.

Az utazási szerződés jogszerű, de az utazást megelőzően történt megszűnését követően (az Utas részéről történő útlemondás esetén) a felszabaduló helyek értékesítése kizárólag a CSAMBORGO ADVENTURES LTD. tevékenysége eredményének minősül, így erre hivatkozással a korábbi Utasok a lemondási díj, valamint kártalanítás-fizetési kötelezettségük mértékének csökkentését ezen okból nem igényelhetik.

  1. Hibás teljesítés és kifogáskezelés

A CSAMBORGO ADVENTURES LTD. felel az utazási szerződés nemteljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nemteljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen

  1. a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza;
  2. b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatásával nincs kapcsolatban, és a hibát a CSAMBORGO ADVENTURES LTD. ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
  3. c) vis maior (pl.: sztrájk, háború, természeti csapás, különlegesen szélsőséges időjárás stb.) esetén.

Az Utazásszervező nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el.

Az Utazásszervező fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére kivételes esetekben, ha erre olyan tényezők rákényszerítik, amelyekre az Utazásszervezőnek nincs ráhatása.

Helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. közlekedési eszköz esetleges meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát – rendkívüli esetekben – az Utazásszervező fenntartja.

Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem az Utazásszervező adott ki, az utazási szerződés teljesítése és az Utazásszervező kötelezettségei szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az utazásszervezőn, sem annak közreműködőin; azokért az Utazásszervező nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.

Ha a szerződéstől eltérő teljesítés oka az Utas magatartása, az Utas kártérítési igényt nem érvényesíthet, egyebekben a szerződésszegés tényét, a keletkezett kár összegét és a kettő közötti okozati összefüggést az Utasnak kell igazolnia. A CSAMBORGO ADVENTURES LTD. felelőssége az utazási szerződés nemteljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért összesen legfeljebb a részvételi díjnak megfelelő összegig terjed.

Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért közvetlenül az Utas tartozik felelősséggel.

A CSAMBORGO ADVENTURES LTD. felhívja Utasai figyelmét, hogy repülőjegy értékesítéssel nem foglalkozik.

Repülős utaknál a légi személyszállítás vonatkozásában – a poggyászok szállítására is kiterjedően – az Utas közvetlenül a légitársasággal kerül jogviszonyba, így a légi utazással kapcsolatos igényeit, kifogásait a légitársasággal szemben érvényesítheti. A CSAMBORGO ADVENTURES LTD. felelősségére a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  1. A felek további jogai és kötelezettségei

Az utazás ára az utasbiztosítás költségeit nem tartalmazza. Az utasbiztosítást az Utasnak személyesen, magának kell intéznie. Tekintettel a CSAMBORGO ADVENTURES LTD. által szervezett csoportos utazások különleges és speciális jellegére (távoli helyszínek, stb.) az Utas kötelezően vállalja, hogy az utazás időtartamára az utazás sajátosságainak megfelelő útlemondási-, baleset- és poggyászbiztosítást köt.

Ennek elmulasztása esetén a CSAMBORGO ADVENTURES LTD az utazáson való részvételt megtagadhatja.

Az Utas kötelezi magát, hogy az utazáson ill. annak programjain kizárólag akkor vesz részt, ha általa ismert egészségi állapota ezt lehetővé teszi, illetve amennyiben nem szenved olyan betegségben, amelyre tekintettel az utazási szolgáltatás valamely részének igénybe vétele számára a megszokottnál nagyobb kockázatot jelent.

Az Utas az utazáson saját felelősségére vesz részt, illetve az egyes programok/ utazási szolgáltatások igénybevételéről saját felelősségére dönt. Ezen körülményekre figyelemmel a CSAMBORGO ADVENTURES LTD. kizárja helytállási kötelezettségét az olyan károk megtérítéséért, melyek az utazás speciális jellegéből következően az Utastól elvárt fokozott figyelem és körültekintés elmulasztása, valamint a CSAMBORGO ADVENTURES LTD. megbízottjának e körbe tartozó utasításaitól, javaslataitól történő eltérés, illetve annak be nem tartása miatt következtek be.

A CSAMBORGO ADVENTURES LTD. rögzíti, hogy az egyes utazások részletes leírásai a www.csamborgoturak.hu honlapon elérhetőek. A CSAMBORGO ADVENTURES LTD. fenntartja a jogot arra, hogy ezen pont szerinti tájékoztatásától eltérjen, amely esetben a változásokról köteles az Utast az utazási szerződés megkötését megelőzően, igazolható módon tájékoztatni. A honlapon közzétett leírást a felek írásbeli tájékoztatásnak tekintik.

Saját poggyászának, kézicsomagjának őrizetéről az utazás során az Utas maga köteles gondoskodni, kivéve, ha továbbszállítás, vagy megőrzés céljából a szállító, vagy szolgáltató felelős képviselője átvette.

 

A CSAMBORGO ADVENTURES LTD kiutaztatással nem foglalkozik, vízumügyintézést nem vállal. Ezek beszerzése az Utas feladata, éppen ezért minden kiutazással kapcsolatban felmerülő probléma esetén Utas panasszal a jegyértékesítőhöz, valamint az adott ország nagykövetségéhez fordulhat.

Az útiokmányok (útlevél) beszerzéséről és érvényességéről, valamint az esetleges vízum beszerzéséről eltérő megállapodás hiányában az Utas köteles gondoskodni. Az útlevél, vízum és vám-rendelkezések betartásáért az Utas felel.

A CSAMBORGO ADVENTURES LTD. az Utassal elektronikus levél útján tartja a kapcsolatot, mindennemű tájékoztatót ilyen módon kézbesít, ekként az Utas köteles az utazási jogviszony fennállása alatt az indulás időpontjáig elektronikus levelezését folyamatosan figyelemmel kísérni és az Utazásszervő által kért, utazással kapcsolatos információkra ésszerű vagy az Utazássszervező által megadott határidőn belül válaszolni. A CSAMBORGO ADVENTURES LTD. nem felel azon károkért, amely a jelen pontban foglaltak figyelmen kívül hagyásából származnak.

Utas az utazás alatt a CSAMBORGO ADVENTURES LTD túravezetőjének utasításait mindig köteles betartani. Abban az esetben, ha Utas ezeket elmulasztja, és ezzel megzavarja az utazás normális menetét, esetleg balesetveszélyt okoz, a felelősség teljes egészében az Utast terheli.

Utas az Utazási Szerződésben leírtakat körültekintően átolvasta, azokat tudomásul vette. Jelen feltételek a 2019. január 7. után megkötésre kerülő Utazási szerződésekre irányadóak, azok részét képezik.

 

CSAMBORGO ADVENTURES LTD.

Utazásszervező